پيشينه‌ي رصدخانه شهری تهران

پیشنهاد اولیه برای ایجاد رصدخانه در سال 1386 در «اجلاس کمیسیون 5 متروپلیس» در تهران مطرح شد. در آن زمان ایجاد رصدخانه‌ی شهری تهران توصیه‌ا‌ی کلی برای رصد شهر و مطلع شدن از وقایع رخ داده در آن بیان شد. در این راستا داده‌ها، اطلاعات و تحلیل‌های لازم توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران جمع‌آوری و تدوین شد و تا پایان سال 1391 فعالیتهای اصلی شهرداری نظیر پروانه‌ی ساخت، نقشه‌ی تهران و... به صورت سرویس‌های یکپارچه با یکدیگر در ارتباط قرارگرفتند. از طرفی طرح تفصیلی تهران در بهمن 1390 ابلاغ شد. پس از محقق شدن این مهم، شهردار تهران دستور ایجاد یک سیستم مانیتورینگ جهت پایش وضعیت اجرای طرح تفصیلی تهران توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران را صادر نمودند. در طی جلسات برگزار شده بین شهردار تهران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران پیشنهاد مانیتورینگ به ترتیب در سطوح طرح تفصیلی، سیستم شهرسازی، حوزه‌های شهرداری و در نهایت شهر تهران تصویب شد. در این راستا، به دلیل وجود بسترهای قبلی توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری، طرح ایجاد رصدخانه شهری تهران در سال 1391 در پروژه‌ای سه ماهه به اجرا درآمد.


print