بازدید از رصدخانه شهری تهران


لطفا برای بازدید از رصد خانه شهری تهران، با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.
تلفن تماس: 84169940